Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15-09-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-09-2023 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11-09-2023 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần
10-09-2023 5 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-09-2023 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
08-09-2023 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 7 lần
07-09-2023 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
06-09-2023 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần
04-09-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
03-09-2023 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 7 lần
01-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
31-08-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
30-08-2023 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
Tổng 55
51
59
50
51
59
52
47
47
69

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

 • Đầu 0: Về 55 lần
 • Đầu 1: Về 51 lần
 • Đầu 2: Về 59 lần
 • Đầu 3: Về 50 lần
 • Đầu 4: Về 51 lần
 • Đầu 5: Về 59 lần
 • Đầu 6: Về 52 lần
 • Đầu 7: Về 47 lần
 • Đầu 8: Về 47 lần
 • Đầu 9: Về 69 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-09-2023 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
17-09-2023 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16-09-2023 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-09-2023 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
10-09-2023 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần
09-09-2023 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 7 lần
08-09-2023 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
07-09-2023 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 7 lần
06-09-2023 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05-09-2023 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 1 lần 3 lần
04-09-2023 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
03-09-2023 6 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần
01-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần
31-08-2023 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần
30-08-2023 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng 53
51
65
59
61
41
62
46
43
59

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

 • Đít 0: Về 53 lần
 • Đít 1: Về 51 lần
 • Đít 2: Về 65 lần
 • Đít 3: Về 59 lần
 • Đít 4: Về 61 lần
 • Đít 5: Về 41 lần
 • Đít 6: Về 62 lần
 • Đít 7: Về 46 lần
 • Đít 8: Về 43 lần
 • Đít 9: Về 59 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần
15-09-2023 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-09-2023 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13-09-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12-09-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
11-09-2023 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
10-09-2023 5 lần 2 lần 7 lần 0 lần 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
09-09-2023 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
08-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06-09-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
05-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
04-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần
03-09-2023 4 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02-09-2023 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01-09-2023 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần
31-08-2023 2 lần 2 lần 7 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
30-08-2023 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng 53
43
64
45
55
64
64
49
48
55

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

 • Tổng 0: Về 53 lần
 • Tổng 1: Về 43 lần
 • Tổng 2: Về 64 lần
 • Tổng 3: Về 45 lần
 • Tổng 4: Về 55 lần
 • Tổng 5: Về 64 lần
 • Tổng 6: Về 64 lần
 • Tổng 7: Về 49 lần
 • Tổng 8: Về 48 lần
 • Tổng 9: Về 55 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất